PLATTFORM

PLATTFORM FOR ÅPEN FOLKEKIRKE

Størst blant dem er kjærligheten (1 Kor 13,13).

Åpen folkekirke er en organisasjon innen Den norske kirke som bygger på denne kirkens bekjennelse og dens selvforståelse som en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke.

Den norske kirke har i tusen år vært et sted mennesker har kommet med sine gleder og sorger, med sine spørsmål og undringer. Noen kommer med tydelig tro, andre med tvil. Noen kommer ofte, andre sjeldnere. Noen kommer for første gang, andre som del av en tradisjon.

Men fortsatt kjenner mange mennesker at de ikke er velkommen i kirken. Noen blir aktivt stengt ute. Sånn bør det ikke være lenger.

 

HVA VIL VI?

Vi vil gjøre synlig og konkret at Den norske kirke er en åpen kirke for alle som vil tilhøre den.

Dette er i tråd med kirkens grunnlag og oppdrag: Kjærlighetens evangelium.

Åpen folkekirke ønsker en kirke som fremmer menneskeverdet og motarbeider diskriminering. En kirke hvor alle skal kunne merke at de er hjertelig velkommen.

Vi vil være med å forme en folkekirke som møter mennesker slik Jesus gjorde. Jesus lyttet, lot seg prege og endret seg i møte med andre. Han løftet frem undertrykte og utstøtte, og brukte strenge ord til de som stengte noen ute.

Åpen folkekirke vil ha en kirke som løfter mennesker opp, og gir rom for mangfoldige erfaringer av Guds nåde og kjærlighet.

Vi ønsker å være en kirke som rommer alle.

 

Derfor arbeider vi for

FOLKEKIRKE

Åpen folkekirke ønsker å videreføre og styrke Den norske kirke som folkekirke. Med det mener vi en kirke som

 • er landsdekkende
 • er demokratisk
 • har soknet som grunnenhet
 • har dåpen som eneste medlemskriterium

NÆRVÆR OG TJENESTE

 • Vi ønsker en kirke som er åpen og tilgjengelig for alle i hvert lokalsamfunn.
 • Vi ønsker en kirke som tydelig formidler og feirer evangeliet om Guds nåde gjennom ord og handling – i gudstjenesteliv, trosopplæring, kirkelige handlinger, diakoni, musikk, kunst og kultur.
 • Vi ønsker en selvstendig folkekirke som er aktiv og synlig i det offentlige rom.
 • Vi ønsker en kirke hvor folk kan komme i glede og sorg og møtes av kvalifiserte medarbeidere

ENGASJEMENT OG LIKEVERD

 • Vi ønsker en kirke som står sammen med fattige og nødlidende i vårt eget og andre land, og som har et engasjement for klodens fremtid.
 • Vi ønsker en kirke som fremmer menneskeverd og motarbeider diskriminering.
 • Vi ønsker en kirke som ser på alle som likeverdige og fremmer likebehandling uavhengig av for eksempel kjønn, seksuell orientering, etnisitet, alder og funksjonsevne.
 • Vi ønsker en kirke som åpner for at likekjønnede par kan vies i kirken.
 • Vi ønsker et livssynsåpent samfunn, bygget på respekt og likeverd, som fremmer fellesskap, og forståelse på tvers av religiøs og livssynsmessig tilhørighet

DELTAKELSE OG MANGFOLD

 • Vi ønsker økt engasjement og deltakelse av medlemmene i kirkens demokratiske prosesser.
 • Vi ønsker valgordninger som gir innflytelse til bredden blant kirkens medlemmer, som har respekt for ulike syn og ulik praksis.
 • Vi ønsker en tilsettingspolitikk som reflekterer et mangfold blant annet med hensyn til seksuell orientering, alder, kjønn, funksjonsevne og etnisitet.

 

Vedtatt på årsmøtet 10. januar 2015

Pin It