VALGPROGRAM 2016-2019

Åpen folkekirke vil at Den norske kirke skal videreutvikles som en åpen og demokratisk folkekirke.

Vi vil arbeide for en kirke som er åpen for alle, som fremmer menneskeverdet og som motarbeider diskriminering.

 

1. Den norske kirke som folkekirke

Vi ønsker å videreføre og styrke Den norske kirke som folkekirke – det vil si en landsdekkende kirke som framstår som et inkluderende fellesskap, med rom for mangfold, tradisjon og fornyelse.

Dåpen er eneste medlemskriterium.

Likekjønnede par skal kunne gifte seg i kirken.

I kirken skal mennesker møtes med respekt, blant annet ved at det vises lydhørhet ved dåp, vigsel, gravferd og trosopplæring.

Gudstjeneste og nattverdbord skal være åpent for alle.

Kirkehusene, gamle og nye, skal være steder der alle som ønsker det kan komme i glede og i sorg. Kirken skal arbeide for å holde kirker, menighetshus og gravplasser åpne, universelt tilgjengelige, og i god stand.

Trosopplæring skal være breddetiltak for alle døpte.

Kirken skal stå opp for verdighet og rett for alle mennesker.

Kirken skal praktisere likeverd og være et ikke-diskriminerende fellesskap.

Kirken skal være en tjenende kirke, som preges av barmhjertighet.

Kirken skal være en kritisk røst i samfunnet, blant annet når det gjelder kamp mot fattigdom, kamp for rettferdighet og spørsmål knyttet til klima og bærekraftig utvikling.

Kirken skal kjenne et særlig ansvar for samisk og kvensk kirkeliv.

Kirken skal være aktivt engasjert i dialog med andre tros- og livssynssamfunn, og skal arbeide for å fremme trosfrihet.

Det skal legges til rette for bred frivillig innsats i hele kirkens virksomhet.

Kirken skal gi rom for ulike former for kunst og musikk. Den skal bevare salmeskatten og være åpen for nye musikksjangre. Kirken skal aktivt oppsøke kunstneriske samtidsuttrykk. Gjennom mange ulike kunstneriske uttrykk forvalter kirkehus og kirken en kulturell arv som skal gjøres tilgjengelig for hele befolkningen.

Kirken skal i all hovedsak være offentlig finansiert.

Kirken skal forene gode tradisjoner med nytenkning, så flere kan kjenne tilhørighet.

 

2. Den norske kirke som en demokratisk kirke:

Vi arbeider for en kirke som styres nedenfra av medlemmene selv, med valgordninger som gir innflytelse til bredden blant kirkens medlemmer.

Kirkens ledelse på alle plan skal ha respekt for bredden i tro og meninger, for ulike syn og ulik praksis.

Det skal bygges en kultur for meningsmangfold, hvor et flertall alltid må vite at mindretall skal høres og har sin legitime plass i kirken.

Valgordningen skal forenkles slik at alternativer blir godt synlige, og det blir tydelig hvilke organer det velges til.

Kirken skal ha en tilsettingspolitikk som gir rom for mangfold.

Kirkemøtet skal velges direkte av medlemmene.

Forholdet mellom valgte og administrative organer må tydelig vise at det er de valgte organer som styrer kirken.

Flere beslutninger skal flyttes fra administrasjon til valgte organer.

 

Kirkeordning i Den norske kirke:

Forholdet mellom kirke og stat formes nå på nytt. Endringene skal ha som mål å bevare kirkens preg av bred, åpen folkekirke.

Det skal ikke innføres medlemsavgift i Den norske kirke.

Soknet skal fortsatt være grunnenhet i kirken og alle sokn skal betjenes av prest.

Alle sokn skal høre til i et prosti og et bispedømme.

Bispemøtet skal ha en selvstendig plass i kirkeordningen med ansvar for bl.a. liturgiske og læremessige saker.

Kirkeordningen skal ha som mål å forebygge arbeidskonflikter.

Alle ansatte skal ha samme arbeidsgiver.

Tilsetting av prester og andre kirkelig ansatte skal skje på en slik måte og i de organer som best kan sikre respekt for stillingenes særpreg, og best mulig samspill og samarbeid mellom alle kirkelige ansatte.

Kirken skal ha en helhetlig tilsettingspolitikk der søkere ikke diskvalifiseres på bakgrunn av kjønn, samlivsform, seksuell orientering, funksjonsnivå, alder eller etnisitet.

 

 

Pin It