Alle innlegg av mariannebrekken

Åpen folkekirke satser friskt mot valget i 2019

 

Årsmøtet i Åpen folkekirke ble avholdt i Kulturkirken Jakob i Oslo 14. januar 2017. Der ble det vedtatt mål om ruste opp organisasjonen for å vinne Kirkevalget i 2019. Det skal skje gjennom å styrke organisasjonen med aktive regionlag, få flere medlemmer og bedre økonomien betraktelig.

-Vi har gjennomført et godt årsmøte hvor vi har vært begeistret over alt vi har fått til, samtidig som vi ser fram mot Kirkevalget i 2019. Målet er å videreutvikle Den norske kirke som en åpen, levende og tilgjengelig folkekirke. Den jobben er vi på langt nær ferdig med, selv om ekteskapet i år endelig er blitt tilgjengelig for alle, sier leder i Åpen folkekirke Gard Sandaker-Nielsen.

Nye styremedlemmer

Nestleder Marianne Brekken hadde takket nei til gjenvalg, og gikk ut av styret. Ingvild Bjørnøy Lalim tar over den stafettpinnen.

-Jeg vil takke Marianne for en fantastisk innsats siden Åpen folkekirke så dagens lys for 2,5 år siden. Som en av mødrene til Åpen folkekirke har hun en stor del av æren for at vi har kommet så langt og allerede fått så stort gjennomslag i Den norske kirke, sa Sandaker-Nielsen under årsmøtet.

Styret etter årsmøtet av:

Leder Gard Sandaker-Nielsen

Nestleder Ingvild Bjørnøy Lalim

Kristin Gunleiksrud Raaum

Gunnar Winther

Kristine Sandmæl

Karl Johan Kirkebø

Sevat Lappegar

Bjarte Reve

 

Les leders tale til årsmøtet: http://apenfolkekirke.org/2017/01/leder-gard-sandaker-nielsens-tale-til-arsmotet-14-januar-2017/

Les sakspapirene til møtet: http://apenfolkekirke.org/2017/01/sakspapirer-til-arsmotet/

Les protollen fra årsmøtet her: (ikke tilgjengelig enda)

 

Pin It

Kirkemøtet 2017 historisk – nå kan alle gifte seg!

Kirkemøtet 2017 historisk – nå kan alle gifte seg!

30. januar ble dagen da Den norske kirke sa ja til at alle skulle få gifte seg sin i sin lokale kirke. Med det vedtaket er en tiår med diskusjon og kamp for likebehandling endelig over.

–En lang natts ferd mot dag er over. Det har vært tiår med kamp og vi står på skuldrene til de som har gått foran. Mennesker som på tross av hvordan de har blitt behandlet, har vært ærlige om livet og fortalt historien om hvem de egentlig er. Det er disse historiene som har endret folk og skapt aksept og forståelse for at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner også er Gudskapte mennesker med evne til å elske. Det er livet selv som har endret kirken, sa leder av Åpen folkekirke og Oslo bispedømmeråd Gard Sandaker-Nielsen under sluttbehandlingen fra Kirkemøtets talerstol. Han fortsatte:

–Den liturgien vi skal vedta, vil skape fantastiske øyeblikk. Den vil skape tro, håp og kjærlighet. Den vil løfte opp og anerkjenne mennesker som fram til nå har blitt satt utenfor.

Vies i sin lokale kirke.

Vedtaket slår fast at de nye liturgiene innføres som ordinære liturgiske ordninger. De gjøres gjeldende i hele Den norske kirke slik at alle medlemmer kan inngå ekteskap i sin lokale kirke fra 1. februar 2017.

Viktigste valgløfte innfridd

– Åpen folkekirke har nå levert på vårt viktigste valgløfte ved Kirkevalget i 2015. Jeg vil takke alle dere som stemte på oss. Uten deres hadde vi ikke fått til dette, sier Sandaker-Nielsen, og minner om at det kommer et nytt valg i 2019. Det valget skal også Åpen folkekirke vinne.

 

Les den nye liturgien: https://www.ntbinfo.no/data/attachments/00716/7a0f3752-da57-4d6b-9ea1-b14971297ac1.pdf

Se hele den avsluttende diskusjonen og avstemmingen: https://vimeo.com/201639199

Les hele vedtaket og liturgien: https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkemotet/2017/vedtak/km_06_17_vigselsliturgi_vedtak.pdf

Pin It

Kirkemøtet er endelig igang!

Onsdag 26. januar åpnet Kirkemøte 2017, et kirkemøte mange av oss har ventet på og gledes oss til .  Endelig er vi i gang med årets kirkemøte. Det er flere viktige saker, men aller mest ser vi i Åpen folkekirke fram til å stemme for liturgien som gjør at alle – både likekjønnede og ulikekjønnede par – skal få gifte seg i sin lokale kirke. Vi gleder oss til å levere på det tydeligste løftet vi gikk til valg på. Takket være alle som stemte, vil Den norske kirke nå likebehandle alle par som kommer med sin kjærlighet til kirken. Det er et historisk vedtak som våre delegater til Kirkemøtet på mandag vil stemme for. På facebooksiden vår kan du gjennom denne uka følge oppdateringer fra Kirkemøtet og på www.kirken.no kan du se alle plenumsdebattene direkte.

Under Generaldebatten på Kirkemøtet holdt leder i Åpen folkekirke Gard Sandaker-Nielsen følgende innlegg:

Generaldebatt Dirigenter, kirkemøte. Kjære alle sammen. Jeg vil takke kirkerådslederen for en god og viktig innledning. Vi har åpenbart rett kvinne, på rett plass. Siden sist, har Den norske kirke blitt arbeidsgiver for alle som jobber i kirken. I tillegg har vi det økonomiske ansvaret. Det er historisk og nytt, samtidig som det er de samme dyktige folka som gjør jobben. Endringen har gitt oss nytt ansvar, og nye muligheter. Hva skal folkekirken være? Jeg har lyst til å fram to områder som jeg synes er spesielt viktige: Den ene er diakoni. Ingen skal stenges ute, men bli behandla med respekt, anerkjent og inkludert i fellesskapet. I den andres ansikt, møter vi Gud. Derfor skal vi å løfte de som ligger nede. Den som er redd og flykter, skal vi gi husrom og varme. Vi skal ikke akseptere at verken statsråder eller naboen i sosiale medier stempler mennesker og reduserer deres verdi. Vi må begynne med oss sjøl, og jeg håper at enda flere modige menigheter, rådsmedlemmer og ansatte vil stå opp for alle som stenges ute eller trenger hjelp. Kultur skal også gjennomsyre folkekirken. I kulturkirken møter Gud mennesker gjennom toner, farger og følelser. I kulturen kan troen bli fysisk. Kirkene er ikke bare gudshus, de er også Norges mest aktive kulturhus. De har en unik posisjon hos folk, som ikke skal undervurderes. Kunst og kultur åpner folkekirken og skaper nye og guddommelige øyeblikk. Jeg ser fram til at vi skal finne nye måter å være kulturkirke på i årene som kommer. Når vi nå heldigvis skal slippe å diskutere vigsel de neste årene, får vi mer tid til både diakoni og kultur. Det er helt avgjørende for å videreutvikle Den norske kirke som en levende, relevant og åpen folkekirke. Jeg gleder meg til fortsettelsen.

Pin It

KIRKERÅDETS LEDERS TALE VED ÅPNINGEN AV KIRKEMØTET 2017

 

  Jeg vil ta kraftig avstand fra den behandling mange LHBT- ere har opplevd. Jeg har sett smerten på nært hold. Jeg har sett liv gå i stykker. Jeg har sett tro gå i knas. Kirken bør ikke være sen til kritisk selverkjennelse og beklagelse. Dette handler ikke om å bekjenne andres synder, men en kritisk gjennomtenkning av holdninger og handlinger vi nå ser har rammet grupper og enkeltmennesker.

– Kristin Gunleiksrud Raaum


Kjære alle sammen

Et varmt vel møtt til et kirkemøte som er historisk på mange måter.
Det første kirkemøte etter endrede relasjoner mellom stat og kirke. Det første kirkemøte som eget rettssubjekt. Et kirkemøte preget av at vi har gått inn i reformasjonsåret.

Forvaltningsreformen er gjennomført etter intensjonene – både fra statens og kirkens side. Alle nødvendige forberedelser er gjennomført. Disse har vært preget at en gedigen dugnadsinnsats, hvor alle bispedømmekontorene og Kirkerådets administrasjonsavdeling har båret de tyngste børene. Det har vært en entusiasme og arbeidsglede for å få dette til, som berører alle med lederansvar. Veldig mange har strukket seg langt ut over hva man kan forvente for å få hele dette apparatet opp og stå. Jeg vil gjerne rette en stor takk til alle som har bidratt. Jeg vet litt om hvor mye dere har stått på.
Så føler jeg en stor takknemlighet overfor kirkelige medarbeidere og alle som skaper kirke i menighetene hver eneste dag.

Det er også fremforhandlet et avtaleverk med arbeidstakerorganisasjonene. Jeg vil som arbeidsgiver gjerne takke for innsatsen og for forhandlingsviljen. Det var en lettelsens dag da vi fikk avtalene på plass. Og fra 1. januar var det blitt virkelighet: vi var blitt arbeidsgiver for 1600 flotte arbeidstakere.
I forbindelse med statsbudsjettet før jul tråkket administrasjonen og jeg dørene ned på Stortinget for å formidle hvor viktig det var for kirken at rammetilskuddet ble økt, slik at vi slapp å gå til store oppsigelser. Vi fikk langt på vei gjennomslag. Og så må jeg si at det var en svært positiv opplevelse å ha møtene i Stortinget og få lov til å formidle hva kirken er og gjør – altså hva landet får ut av disse pengene vi har bedt om. Jeg har opplevd stortingspolitikere som er grunnleggende opptatt av kirken. Rett som det var havnet vi i gode samtaler om hva kirken skal være. Forhandlingsresultatet er avgjørende for at vi kan gå inn i den nye virkeligheten og være i stand til å holde vårt løfte om trygghet under omstilling. Vi forvalter nå vår egen økonomi. Dette gir oss mulighet til å se mer samlet på all ressursbruk – og prioritere tydeligere. Vi må se på hvor mye vi bruker på prestetjeneste, til trosopplæring, diakoni og kirkemusikk, til økumenisk og internasjonalt arbeid. Og gjennomgående må vi se på bruken av administrative ressurser. Vi møter tydelige forventninger fra bevilgende myndigheter om å få slutt på ressurskrevende parallellfunksjoner. Dette må vi ta på alvor.

Så registrerer jeg at debatten om ledelse i kirken fyller spaltemetre for tiden. Av og til kan det være vanskelig å se om det er en debatt om ledelse eller profesjon, Jeg velger å se debatten er en naturlig konsekvens av fjorårets vedtak i Veivalgssaken, der Kirkemøtet fastholdt målsetningen om et felles arbeidsgiveransvar i et senere trinn i utviklingen av kirkeordningen, uten å ta stilling til hvilket nivå dette skal være på.

Vi i kirkemøtet er kirkepolitikere. Det er vår plikt og vårt ansvar å drive kirkepolitikk. Demokrati handler om at disse prosessene skal være åpne, at det skal gis rom for diskusjon, deltagelse og involvering. Og at de som gjør valg må stå for det i åpne rom. Diskusjoner og uenighet trenger ikke være splittende. Men vi må kan skje bli flinkere til å behandle ulike politiske tema, slik at valg av retning skjer på en redelig og ryddig måte. Og at verdier og premisser blir tydelige.

FOLKEKIRKE

Kirken er blitt selvstendig, sies det. Men det har vi jo vært lenge. Også den delen av kirken som inntil nylig har vært statlig. Vi har hatt en stor grad av selvstendighet også som statskirke. (Og så kan det være grunn til å minne om at kirken har over 1200 selvstendige sogn i kirken.) Vi er en grunnlovsfestet folkekirke. Vi skal være en kirke med rom for alle som ønsker å høre til.

Folkekirkens ideal og forpliktelse er Jesu åpenhet mot mennesker. Vi inspireres som kirke av Jesu programtale i Nasaret ved begynnelsen av sitt virke: «Herrens ånd har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige, for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri, og rope ut et nådens år fra Herren». Dette budskapet forplikter kirken til å være diakonal, til å ha omsorg for mennesker i nød. Samtidig er det en tale som går rett inn i motsetningene i samfunnet, med de kreftene som skaper fattigdom og undertrykkelse.

Fortellingen om Jesus og hans tale i synagogen i Nasaret åpner opp for mangfold og misjon! Den er en av mange fortellinger om hvordan Jesus åpner Gudsfolket – mot utstøtte, fattige og fengslede, mot folk fra andre land og etniske grupper: enken i Sarepta, den spedalske syreren Naaman, den romerske offiseren Kornelius, den etiopiske evnukken; Jesus startet en bevegelse som åpnet for alle. Det var fordi dette var en misjonsbevegelse – det var selve dynamikken i Jesus-budskapet og i etterfølgelsen av Jesus. Det er gjennom «å følge Jesus» at vi kan bli en slik bevegelse som forkynner evangeliet til verdens ytterste grense. Jeg tror at vi må være modigere til å snakke om Jesus som levende tilstede i kirken i dag. Vi må våge å «etterlyse Jesus» og spørre hvor han er i dagens verden..

Jesu ord er også et program for hvordan kirken blir til: den starter med Jesu handling med mennesker som har liv som er truet, svekket, undertrykket: kirken blir til kun ved Guds nåde. Dette skal også kjennetegne oss som reformasjonskirke. Jesu ord viser oss at vi alltid må være en kirke under reformasjon. Også Luther tok utgangspunkt i Jesus og Det nye testamente når han skulle meisle ut sine tanker om hva det er å være kirke. Derfor er det å være kirke «under reformasjon» å være en kirke som utsetter seg for Jesus. Ved å ta Bibelen på alvor lar vi teologi møte virkeligheten. Når vi markerer 500 år siden reformasjonen er det grunn til å blankpusse de verdiene som Luther bidro med når det gjelder kall, motivasjon og tiltro til alminnelige mennesker som tar sin tro og Bibelen på alvor. Luthers lære om det allmenne prestedømme var en frigjøringsrevolusjon som legger grunnlaget for en fornyelse av vår deltagelse i kirken. Dermed er også folkekirken dypt teologisk begrunnet.

Og slik møter vi folkekirken:
I Fredrikstad domkirke er det Jazzgudstjeneste. Fredrikstad storband og Borg domkor står for musikken, i et spenn fra det meditative til fengende rytmiske sanger. Alle ordinarieleddene er med, og det er preken, nattverd og dåp. Det kommer masse mennesker og de fleste av dem går til nattverd. Det er folkekirke.
I Bodø domkirke står hundrevis av mennesker i kø grytidlig om morgenen hver 13.desember for å oppleve at domkirkens ungdomskor holder Luciakonserter. Den store domkirka er fylt til siste plass to ganger, mens ungdommene som har øvd hele høsten synger sanger om lys, håp og julens budskap. Det er ingen elektriske lys eller mikrofoner, menigheten holder stearinlys og lytter til musikken i en stillhet som bare finnes akkurat der. Det er folkekirke.
Fem sentrumskirker i Bergen utgjør Bergen domkirke menighet. Bergen Domkor samarbeider tett med andre kulturaktører i byen. Nylig ble Claudio Monteverdis over fire hundre år gamle «Mariavesper» fremført av Bergen Domkor, det profesjonelle vokalensemblet Edvard Grieg kor og musikere fra Bergen Barokk. Konserten ble et godt eksempel på hvordan fruktbare samarbeidsprosjekter kan løfte frem og levendegjøre gamle tradisjoner, til stor begeistring for en fullsatt katedral. Det er folkekirke.

Prosten som er sluttet å spørre dåpsforeldre om hvorfor de er kommet til kirken for å døpe barnet sitt, fordi det er jo de som eier kirken. Det er folkekirke.
Næringslivslederen som tar det som en selvfølge å gi et større beløp til kirken der hun bor. En livskraftig kirke har også en frimodighet rundt givertjenesten, og formidler at det er helt naturlig at mange bidrar økonomisk. Det er folkekirke.
Oberstløytnanten som gråt fordi han fikk nattverd på feltgudstjeneste, 35 år siden forrige gang han fikk det tilbudet. Det er folkekirke.
Solveig Slettahjell og Tord Gustavsen som fremfører Gråt og dans i en fullsatt Nidaros domkirke under Olavsfestdagene. Så sårbart og nakent at tårene renner i lengsel etter Gud. Det er folkekirke. Menigheter som deltar aktivt i arbeidet med religionsdialog og som åpner kirken for alle som trenger et måltid mat. Det er folkekirke.
Trosopplæringen som fyller kirkene med barn og unge som utforsker kirken og troen og som lærer bibelfortellinger og salmer. Det er folkekirke.
Kirkebygget som står der det alltid har stått. Der skoleelever går forbi hver dag og noen av dem kaster et blikk på den og vet at der er jeg døpt. Det er folkekirke.
Da Hønefoss kirke brant, sto det raggerbiler med frontruten full av wunderbaum utenfor. Inni satt det unggutter og gråt. De gråt fordi kirken deres ble borte. Den kirken de var døpt og konfirmert i, og der slekta deres hadde hørt til. Det er folkekirke.

For kirkebyggene er vesentlige for å forstå kirkens plass i lokalmiljøet. De er så definitivt en del av det Engerutvalget 2013 kalte Den kulturelle grunnmuren. De er synlig og tydelig til stede i så godt som alle lokalsamfunn. De markerer stedet og forteller om fellesskap og dugnadsånd. De oppleves mange steder som et lokalt felleseie.

I Norge står kirkene i en særstilling som kulturminner. De forteller om 1000 års kulturhistorie
og er blant de fremste eksemplene innen arkitektur, kunsthistorie og håndverk. Ikke bare er bygningene i seg selv av høy verdi. Kunsten som har vært laget for kirkene og som
i stor grad fortsatt finnes der, utgjør en betydelig del av vår kunsthistorie og kunstbeholdning. I de endringstider vi er inne i, vil jeg som kirkerådsleder arbeide for at kirken tar et større ansvar for sin egen historie og sine egne kulturminner. Vi må utvikle et regime som både tar hensyn til de ressurser som ligger i kirkens kulturminneverdier og kirkens ulike bruksbehov. Strammere økonomiske rammer og strukturelle endringer kan øke presset i retning nedleggelse av kirkebygg.

Når vi skal videreutvikle folkekirken gjør vi det midt i det livssynsåpne samfunn. DET LIVSSYNSÅPNE SAMFUNN

Kulturdepartementets er i gang med å utforme en helhetlig tros- og livssynspolitikk. Dette hilser Den norske kirke velkommen.
Det norske samfunnet preges av både et kulturelt og religiøst mangfold. Det er nødvendig at staten gir alle borgere lik rett til å utøve sin religion og sitt livssyn. Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn skal likebehandles. Samtidig bekrefter Grunnloven § 16 at Den norske kirke forblir Norges folkekirke. Dette er uttrykk for den historiske rolle kristendommen har hatt i samfunnet, den rollen kirken fortsatt har i kraft av sin oppslutning og tilstedeværelse i alle lokalsamfunn, og i den rollen kirken spiller som kultur- og tradisjonsbærer.

Den norske kirke skal fortsatt være en åpen og relevant kirke som ivaretar sitt samfunnsansvar.
Vi har heldigvis forlatt tanken om et livssynsnøytralt samfunn. En politikk for et tros- og livssynsåpent samfunn tilrettelegger aktivt og åpner opp for tro og livssyn i ulike offentlige rom. Den bør også videreføre grunntanken i finansieringsordningen. Jeg pleier å kalle det for den norske modellen, nemlig den at det offentlige ser verdien av et sterkt og levende sivilsamfunn, og derfor finansierer kunst, kultur, frivillighet og tros- og livssynssamfunn.

Debatten om tros- og livssynspolitikk må ikke ha som premiss at det livssynsåpne samfunn forutsetter at Den norske kirke trekker seg tilbake eller er mindre synlig i samfunnet. Samfunnet blir ikke mer livssynsåpent av at Dnk trekker seg tilbake.

Den norske kirke har i kraft av sin posisjon og størrelse et særlig ansvar for å være rollebevisst og ryddig. Vår majoritetsposisjon forplikter oss både til å ivareta egne medlemmer og til å bidra konstruktivt inn i samfunnsdebatten. Vi har et ansvar for å være bevisst på når en majoritetsblindhet inntrer. Men det betyr ikke at Den norske kirke vil være på defensiven eller i mindre grad enn tidligere ivareta sitt samfunnsansvar. Tvert imot, vi vil bidra til at vi i enda større grad vil se tro og livssyn i det offentlige rom og i den offentlige debatt. Slik vil vi bidra til å realisere det livssynsåpne samfunn. Den norske kirke har også et ansvar for dialogen og fellesskapet med andre tros- og livssynssamfunn. Fordi vi alle er norske. Muslimer, jøder, buddhister, kristne av alle valører trer sammen i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Vi lærer av og om hverandre. Vi er alle en del av det norske.

VIGSEL AV LIKEKJØNNEDE PAR

Når vi på dette Kirkemøtet skal vedta en liturgi for likekjønnede par som kan brukes av alle, er det en merkedag og en historisk dag. For lesbiske, bifile, homofile og transpersoner er det et uttrykk for at deres kjærlighet ikke lenger behandles som mindreverdig. Mye urett er begått gjennom historien overfor LHBTere. Vigselsvedtaket vil bidra til å rette dette opp igjen.

Under regnbuemessen i juni i fjor ble Hilde Raastads preken et sterkt vitnesbyrd om dette: «… denne våren tror jeg seierspulsen har banket i store deler av LHBT-miljøet. Vi krysset noen

målstreker; […] Danset seiersrytmer. Etter mange år med oppoverbakkepuls kunne vi puste lettere; kjente gledespuls! Lange kamper som førte frem, mange LHBTere og støttespillere som har gitt av sin tid og av sine krefter. […} Alt dette skjedde, og vi var klare til å feire. Klare for Pride. Så skjer det utenkelige. En mann fylt av hat skyter og dreper 49 LHBTere på nattklubben «Pulse» i Orlando. På et sted som skulle være trygt og et sted å høre til. Fylt med livsglede, dans, rytmer, vennskap og kjærlighet. Unge liv ble brutalt avsluttet. De ble drept på grunn av hvem de var. På grunn av hvem de elsket. […] Vi oppdaget, eller fikk bekreftet, at vi kan ikke ta for gitt at vi er trygge, verken her i Norge, eller i den store verden der ute, der våre LHBT-søsken lever med trusler, med vold, med forakt og fordømmelse. Der hatkriminalitet er dagligdags og kjærlighet og forelskelse og kjønnsuttrykk og identitet må skjules og gjemmes unna.»

Ungdommens Kirkemøte vedtok på sitt møte i oktober at de «beklagar all den diskrimineringa og ekskluderinga som lhbtpersonar og andre skeive har vore utsette for frå Den norske kyrkja, og vil arbeide for at dette skal ta slutt. UKM vil oppmode Kyrkjemøtet – som det øvste organet i Den norske kyrkja, og leiaren for Kyrkjerådet – om også å gjere det same.»

Dette er en tydelig og adressert utfordring. Jeg vil ta kraftig avstand fra den behandling mange LHBT- ere har opplevd. Jeg har sett smerten på nært hold. Jeg har sett liv gå i stykker. Jeg har sett tro gå i knas. Kirken bør ikke være sen til kritisk selverkjennelse og beklagelse. Dette handler ikke om å bekjenne andres synder, men en kritisk gjennomtenkning av holdninger og handlinger vi nå ser har rammet grupper og enkeltmennesker. Som Kirkerådets leder mener jeg det er betimelig at kirken innser og beklager de belastninger som LHBT personer har blitt påført. Kirken har bidratt til å øke deres skam, når den kalte deres kjærlighet for synd. En helingsprosess krever at også dette sies. Den såredes fortvilelse, sorg og raseri må anerkjennes. Det er godt å være en luthersk kirke som igjen og igjen vil søke å fornye sin forståelse av Skriften og av livet.

Jeg vil arbeide for at kirken utvikler sin rosa kompetanse – vi er allerede i gang – for bedre å forstå og behandle alle mennesker med grunnleggende respekt. Gjennom vigselsvedtaket kommer Den norske kirke lesbiske, homofile, transpersoner og bifile i møte. Deres liv og kjærlighet får et rom i kirken, ved at også de kan gjøre det som betyr så mye og som vi som har giftet oss med en av et annet kjønn tar for gitt: å erklære sin kjærlighet og troskap for Guds åsyn og i menneskers nærvær. Ved dette vedtaket styrkes ekteskapet som institusjon, en institusjon som løfter frem gjensidig kjærlighet, frivillighet, forpliktelse, trofasthet og likeverd mellom partene. Disse grunnleggende verdiene gjelder alle ekteskap.

Det er to teologisk begrunnede syn i kirken. Få saker har vært igjennom en grundigere prosess enn denne. Jeg vil gjerne rette en takk til bispemøtet som gjennom mange år har sørget for at det arbeides frem et solid læremessig grunnlag for det vedtaket Kirkemøtet nå skal fatte. I fjor vedtok Kirkemøtet med 3⁄4-flertall at «uenighet i dette spørsmålet teologisk bedømt ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes. Begge syn på likekjønnet ekteskap kan derfor gis rom og komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger, undervisning og forkynnelse.» Dette er et historisk viktig vedtak. Det skaper et rom for uenighet som tidligere ikke har vært der. Så vet vi at for noen vil vigselsvedtaket være vanskelig, fordi det går på tvers av deres dype overbevisning. Det skal tas på alvor, forstås og respekteres.

Deler av debatten har vært preget av en grunnleggende mangel på respekt for andre menneskers liv og tro. Det har svidd i sjela når jeg har lest en del uttalelser. Men hva er så respekt?
Respekt er å ha en redelig omtale av hverandres syn. Det er ikke god folkeskikk å gjengi andres syn slik at de frakjennes troen eller kjærlighetsevnen. Respekt er å forsøke å forstå at det andre står for er grunnleggende viktig for dem. Respekt er å lære seg hvor smertepunktene er. Respekt er nettopp dette: å ta inn over seg andres liv og andres tro, anders begrunnelse og opplevelse. Når vi skal snakke om uenighet i kirken, er det viktig å hverken bagatellisere den eller å la seg lamme av den. Det å leve med uenighet i kirken, betyr ikke at noen av oss skal presses til taushet, eller at vi ikke skal stå opp for eget syn. Respekt medfører å våge en åpenhet om eget ståsted. Det er ikke slik at man fungerer samlende om man tier om sitt syn og sin tro. Jeg vet at det er krevende. Jeg har selv kjent på utenforskap i kirken gjennom mange år. Nå er det andre som oppriktig lurer på om det er rom for dem i Den norske kirke. Jeg kjenner ansvar og forpliktelse for å bidra til å gjøre det levelig i kirken for alle som ønsker å høre til den. For saken er jo den: Vi skal leve sammen som kirke, og vi trenger hverandre – midt i uenigheten. Vi er ikke kirke om vi går ut av fellesskapet. Tvert om: uenighet i kirken driver teologien og kirken fremover. Vi trenger hverandre fordi vi har ulike livserfaringer og trosopplevelser. Her har bispemøtet gått opp viktige spor. Fellesskapet er gitt oss. Vi er her sammen som kristne – som kirke. For det som binder oss sammen er større enn vår uenighet. Vi deler brødet og vinen. Derfor kan vi leve med uenighet. Derfor skal vi gi hverandre rom.

Vi skal på dette møtet behandle forberedelsene til Det lutherske verdensforbunds generalsforsamling i Namibia og vår høringsuttalelse til dokumentet Self-Understanding of Lutheran Community: «We consider unity to be a gift, which we are called to share. This gift challenges us to stay together in spite of disagreements. [..] Unity understood as a gift […] must be seen as an encouragement to continue efforts to understand one another, reaching deep and unifying theological understandings of the ethical issues related to being church today..»

KIRKENS STEMME I VERDEN

For kirken skal og må stå opp for urett. Heldigvis står vi her i en sterk tradisjon. I 1968 fattet Bispemøtet et vedtak som er blitt stående, og som med stor kraft løfter Kirkens stemme inn i verden. Jeg siterer fra saken I Menneskerettighetenes år: «Kirken kan ikke stå likegyldig overfor vold, urett og nød. Den forvalter et budskap om en Skaper som ga oss denne jord for at vi skulle utnytte dens rikdommer til glede for alle mennesker, for en Herre som solidariserer seg med de fattige, de undertrykte og utstøtte, om en frelser som døde for at alle mennesker skulle bli frigjort fra synden som binder oss i egenkjærlighet, […] En taus kirke betyr en kirke som aksepterer det bestående.» Dette er inspirerende ord, og det er forpliktende ord. Det er også en forpliktelse for et land som bygger på kristne verdier å ta et reelt medansvar for menneskers nød. Vi er inne i et år med Stortingsvalg. Vårt samfunn bygger på humanistiske og kristne verdier. En rekke verdispørsmål aktualiseres i de politiske prosessene. Kirkens rolle er ikke å gi partipolitiske innspill eller selv å søke politisk makt. Derimot er det kirkens plikt å tydeliggjøre umistelige verdier. De siste årene har den største folkevandringene i nyere historie pågått. Mennesker flykter fra borgerkriger, klimaendringer og manglende livsgrunnlag. Mange fattige land bærer de tyngste byrdene. Den norske kirke hører til i en verdensomspennende bevegelse. De fattige kirkene roper til oss om hjelp. Vi vil svare og vi vil kreve at våre politiske ledere gir prioriteringer som gjør verden til et bedre sted å leve for de aller mest utsatte. Vi glemmer ikke at Jesus som lite barn ble båret som politisk flyktning til Egypt. Mange menigheter i vårt land viser solidaritet gjennom Kirkens Nødhjelp og misjonsorganisasjoner for å avhjelpe nøden. Menigheter mobiliserer for å vise gjestfrihet og bidra i lokalsamfunnenes arbeid for flyktninger og immigranter. Det gjør meg stolt! For det er avgjørende hvordan vi behandler dem som er kommet til Norge, hvordan de omtales og møtes.

Regjeringens strenge asylpolitikk, har nok ført til at langt færre kom til Norge i 2016. Men den har ikke ført til at færre har behov for eller rett til beskyttelse. Den såkalte flyktningkrisen er ikke på retur. Tvert imot, situasjon i Syria, Irak og flere andre land er kritisk, og vi må forvente at antall mennesker som trenger beskyttelse vil øke. Vi må ikke svikte dem som har flyktet fra krig og urett. I denne sammenheng vil jeg takke Kirken Nødhjelp for den fantastiske jobben de gjør.

Samvirke mellom Den norske kirke og et bredt spekter av frivillige organisasjoner er en av vår kirkes kjennetegn. Vi har diakonale institusjoner, vi har nødhjelps- og misjonsorganisasjoner som forvalter deler av kirkens oppdrag, vi har barne- og ungdomsorganisasjoner som driver klubber, kor, lag, tensing, ledertrening og bygger fellesskap. Vi vil videreutvikle samvirkemodellen for å styrke det å være folkekirke i Norge og i verden. Etter at jeg ble valgt til kirkerådsleder har jeg hatt gleden av å bli kjent med en del av kirken jeg ikke kjenner så godt fra før: Misjonsorganisasjoner. Jeg har hatt dagsbesøk hos to av dem, Normisjon og NMS, og jeg er imponert over og berørt av arbeidet deres. Det gjør inntrykk når jeg leser på NMS’ hjemmeside at de: Bekjemper urettferdighet, Deler troen på Jesus, Utrydder fattigdom. Så enkelt kan det sies.

TRÅANTE

Tråante 2017 – det er en felles feiring av 100-årsjubileet av samenes første landsmøte i Trondheim 6. til 9. februar 1917. Og kirken er selvsagt med. Også her har kirken måttet ta et oppgjør med sin historie. I 1997 erkjente Kirkemøtet at fornorskingspolitikk og Den norske kirkes rolle i denne sammenheng hadde medført overgrep mot de samiske folk. Kirkemøtet ønsket å bidra til at uretten ikke skulle fortsette. Kirken skal bidra til å trygge urbefolkningers språk, kultur og landrettigheter. Vi vedtok Strategiplan for Samisk kirkeliv i 2011 og vi må stadig jobbe for å følge den opp. Men mye er skjedd: det er vedtatt samiske språklige liturgier, et stort antall samiske salmer er tatt inn i salmeboken, det jobbes for nye bibeloversettelser, det har vært et eget forsoningsprosjekt i samiske områder og det bygges samiske kirkelige ungdomsmiljøer. Samisk kirkeråd har også de siste årene vært sterkt involvert i urfolksarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

I juni i fjor fikk jeg gleden av å delta på konferansen «Forsoningsprosesser og urfolk – Sannhet, helbredelse og transformasjon» her i Trondheim. Samisk kirkeråd har i lang tid har arbeidet med temaet forsoning. Derfor støtter rådet opp om Sametingets arbeid om å få etablert en sannhets- og forsoningskommisjon etter internasjonal modell. Samisk kirkeråd ser at det er behov for mer forskning på samenes historie og konsekvensene av assimilering. Det er også nødvendig å se på Den norske kirkes rolle i fornorskningen av samene. Dette vil være en viktig prosess for Det samiske folk og for Den norske kirke. Ungdommer på forsoningskonferansen ba kirken om å stå sammen med urfolk i arbeidet med forsoning og heling. Det skal vi gjøre!

KUNST OG KULTUR

Som kirke står vi nå overfor store endringer i vår struktur og i samfunnet. Det betyr at vi må jobbe sterkere enn noensinne med våre strategier og vårt oppdrag. Vi kan i mindre grad ta vår posisjon for gitt. Det er bra. Det betyr at vi må våge mer og satse mer. Vi må være kirke slik at mennesker kjenner at de hører til i kirken med hele sitt liv. Vi må være en diakonal kirke, en samaritanerkirke som aldri svikter i kampen for menneskers verdi. Vi må være en kirke som frimodig sørger for trosopplæring, som gir kunnskap og innsikt slik at mennesker kan vokse i troen. Og ikke bare barn og unge. Også voksne trenger trosopplæring.

Vi må satse tungt på kunst og kultur i kirken. Hvorfor det? Fordi kunsten kan gi et møte med det hellige. Fordi kunsten skaper nye rom for troen. Fordi kunsten er folkets identitetsmarkør og følelsesuttrykk. Dersom kirken skal være en folkekirke må den veves inn i folks liv og både forstå og speile den tiden vi lever i. Det er umulig å gjøre uten en tett dialog med kunstlivet og uten å involvere kunstnerne til samarbeid om å gi evangeliet et relevant uttrykk. Fordi kirken må være en folkekirke, må den delta i folkets kamper, undring og uro. For å kunne gjøre det, må vi innlemme kunstens evne til å stille de dype spørsmålene og de riktige diagnosene. Det er slik den kan legge til rette for at vår egen tid og kontekst kan speiles i evangeliet. Hvis kirken skal vise at hjertet seirer over bokstav, må vi bruke hjertets språk – det språket som sprenger ordenes rammer: Bilder, toner, bevegelser, samvær, gjerninger.

Kunsten er derfor en nødvendighet for folkekirken. Kunsten har åpenbaringens mulighet. Derfor trenger vi Bach og Hannah Ryggen og Donatello og Solveig Slettahjell og Kjell Nupen og Håkon Gullvåg og Patti Smith og Stein Winge og Tom Waits. Vi trenger kunsten åpenbaringskraft, for vi trenger rystende og dyptpløyende glimt av Gud.

Derfor vil jeg takke for at vi har dokumenter som Kunsten å være kirke og Plan for kirkemusikk. Derfor vil jeg takke for at vi har kulturrådgivere. For dette trenger vi!

Hva må man gjøre i tider endring og usikkerhet?
Det man i alle fall ikke skal gjøre, er å trekke seg tilbake, lukke dører og vinduer og ha nok med sitt. Det man skal gjøre i tider som disse er å satse og våge. Bore dypere i budskapet, kraften og betydningen kirken er bærer av. Døpe, vie, begrave! Dele ut nattverd! Satse djervt på et mangfold av kunstuttrykk. Være kirke, gjøre kirke, åpne for glimt av Gud. Slik det skjer i menigheter over hele landet hver eneste dag.

Derfor er marsjordren til alle kirkelige medarbeidere: Gå derfor ut! La orgelet lyde! Del dåp og nattverd. Forkynn evangeliet! Fortell bibelfortellinger! Rett ryggen! La kirkens dører være åpne. Ut mot verden! Inn i kirken! Våg med frimodighet å gjøre kirke. Vi er ingen kirke på defensiven, en kirke for de synkende tall og de forstemmende statistikker. Vi skal ikke være mindre kirke i den nye rettstilstanden. Vi skal være mer. Vi skal ikke være en innadvendt kirke som har nok med seg selv og sin egen struktur. Vi skal være en kirke, midt i verden, midt i menneskers liv. Fordi Guds ansikt er vendt mot verden. Fordi vi alle er gitt den nåde å få lov til å ta imot.

Pin It

Sakspapirer til årsmøtet 14. januar

Det nærmer seg årsmøte i Åpen folkekirke og vi i styret ser frem til å en flott dag med diskusjoner om en åpen folkekirke. åf

  • Årsmøtet holdes i Kulturkirken Jakob, Hausmanns gate 14. Møtet starter med gudstjeneste kl. 10:30, registrering fra kl 9.30 med kaffe. Årsmøteavgiften er satt til 250 kr for å dekke lokale og lunsj. Nederst på siden finner du saksdokumentene som er sendt ut til påmeldte.
  • Årsmøtet er Åpen folkekirkes høyeste beslutningsorgan. På årets årsmøte står saker som organisasjonsutvikling på agendaen sammen med valg av nye medlemmer av styret og budsjettprioriteringer for det kommende året.
  • Alle medlemmer i Åpen folkekirke som har betalt medlemskontigent for 2017, og vært innmeldt senest en måned før møtet har stemmerett på årsmøtet.
  • Etter årets årsmøte arrangeres det en festforestillingen Over Regnbuen i Jakob kirke. Der får vi møte Torgeir Vassvik; samisk  komponist, perkusjonist  og vokalist, skuespiller og forfatter Gine Cornelia Pedersen lar oss oppleve sin sterke tekst Getsemania, musiker Ellen Marie Hovland gir oss bl.a. toner fra Fabler om en Åpen kirke, vi utfordres på kjønnsidentitet og kroppsstereotypier av danserne Harald Behaire og Louis Schou-Hansen mm.Velkommen til feiring av det vidåpne, underlige livet, av mennesker som heiser flagg – og av forskjellene og ambivalensene i rommene vi skaper sammen. Alle som deltar på årsmøtet får forestillingen for 150 kr, forestillingen koster i utgangspunktet 300 kr.Påmelding til årsmøtet gjøres her: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfigrwI7OGw9S6IaoWO_M6mI2pA4GAZ9Q-Egn9mhHzczOYjTA/viewform 
    sakspapirer-af-arsmote-2017

    vedlegg-kandidater-2
Pin It

Medlemsbrev, desember 2016

Kjære medlem i Åpen folkekirke, sendt 15. desember 2016,

Torsdag i forrige uke utnevnte Kirkerådet Ivar Braut til ny biskop i Stavanger. Utnevnelsen har skapt reaksjoner, både internt i Åpen folkekirke (ÅF) og blant støttespillerne våre. Mange hadde forventet at Åpen folkekirkes delegater/representanter i Kirkerådet skulle støtte Torstein Lalim.

Jeg skjønner at mange er skuffet over at Torstein Lalim ikke ble ny biskop i Rogaland. Selv hadde jeg også håpet at han skulle bli biskop. Men Kirkerådet har altså konkludert annerledes og mener at Ivar Braut er en bedre kandidat for Stavanger bispedømme. Kirkerådet har sittet med et annet beslutningsgrunnlag, og de har ikke minst deltatt i diskusjoner innad i rådet, diskusjoner som kun delegatene har full innsikt i. Det er viktig å huske på. Informasjon om hvem som stemte hva og sa hva på møtet er taushetsbelagt. Stemmetallene er imidlertid offentlige: 8 for Braut, 5 for Lalim og 2 for Gaard. Dermed er det kjent at KR-medlemmer med tilhørighet til Åpen folkekirke har stemt for ulike kandidater. Det har skapt reaksjoner og det forstår jeg god. Men det er viktig å huske på at beslutningsgrunnlaget er komplekst og at fellesnevneren er alle delegatene faktisk har ønsket å gi Stavanger bispedømme og Den norske kirke den riktige biskopen. De har fulgt sin samvittighet.

ÅF gikk til valg på å skape en rausere og mer mangfoldig kirke. Vi har vært tydelige på at det skal være lov å være uenige om teologiske spørsmål. Det betyr at vi også må kunne støtte eller tilsette folk som ikke følger ÅFs plattform. I bispedømmerådene vil vi også være med på å tilsette prester og proster med en annen profil enn vår. I valgene på kirkemøtet støttet ÅF-folk også kandidater med annet profil, blant andre nettopp Ivar Braut.

Samtidig må det være hovedregelen at ÅF bidrar til at kandidater med vår teologiske profil blir ansatt/valgt. Det er slik vi får videreutviklet Den norske kirke som en åpen folkekirke. Ved denne utnevnelsen var Åpen folkekirkes representanter uenige om hva som var det riktige å gjøre. Organisasjonen vår står i en spenning, og det har vi gjort helt siden starten. Dette er selvsagt utfordrende, men det ville vært overraskende hvis alle tenkte likt. I så stor grad som mulig skal vi opptre og oppleves som én samstemt Åpen folkekirke. Men noen ganger vil det ikke det mulig.
Når det er sagt, tror jeg Ivar Braut kan bli en god biskop i Den norske kirke. Han har beveget seg i sitt forhold til LHBTere og har sagt at forpliktende samliv mellom to av samme kjønn lar seg forene med kristen tro. Dessuten var han en av dem som jobbet sammen med Åpen folkekirke for å få så stort flertall for vigselsvedtaket på KM i april. Han vil kunne bidra til å dempe motstand mot KM-vedtaket. Det er eksempler på at kirkelige tilsatte, som har vært helt overbevist om at vedtaket om vigsel av likekjønnede er i strid med Guds ord, har sagt at når Ivar kan støtte det, kan det ikke være så ille. Stavanger er et bispedømme med svært mange svært konservative. Hvis han kan få noen til å bli litt mindre harde i sin motstand, vil dette kunne gjøre det litt lettere for unge skeive å komme ut i sine lokale menigheter. Dessuten vil Ivar få et stort ansvar for å sørge for at menigheter gjør det lett for alle som ønsker å gifte seg i sin menighet

Noen spør om denne utnevnelsen vil skape presedens ved kommende bispeutnevnelser. Nei, er det enkle svaret på det spørsmålet. Til våren skal Nidaros få ny biskop. Kanskje skal vi få hele fire nye biskoper i løpet av noen få år ? i Oslo, Tunsberg og ny preses. Åpen folkekirke skal få på plass gode og entusiastiske biskoper med solid ÅF-profil og lederegenskaper i årene som kommer.

Vi er en ung organisasjon. Kirkevalget gjorte at vi har blitt godt representert i kirkedemokratiet på alle nivåer. Vi ville ha innflytelse for å videreutvikle Den norske kirke, og hovedinnsatsen vår er å arbeide i og gjennom bispedømmerådene, Kirkerådet og Kirkemøtet. Vi må ruste oss for å sikre gode linjer og kommunikasjon mellom styret, lokallag og medlemmer, og representantene våre i de ulike rådene. Åpen folkekirke skal være akkurat stor og sterk nok til å sikre et stort engasjement og gjennomføring av neste kirkevalg slik at vi igjen kan bli valgvinner, men samtidig liten nok til at vi skal bruke det engasjementet vi har inn i Den norske kirke og ikke bygge opp eget byråkrati.
Hovedsaken ved kirkevalget var som kjent at lesbiske og homofile skulle få gifte seg i Den norske kirke. Det blir en realitet nå i januar, og det er en kjempeseier for Åpen folkekirke og alle som stemte på oss. Det gleder jeg meg skikkelig til, etter ti slitsomme års kamp. Endelig skal alle som vil gifte seg, få feire kjærligheten til hverandre i sin lokale kirke. Helt uavhengig av hva slags kjønn partneren har. Det er takket være Åpen folkekirke og det fantastiske engasjementet alle dere har.

På vegne av styret ønsker jeg dere alle en riktig god og fredfull jul, så håper jeg vi sees på årsmøtet i Kulturkirken Jakob lørdag 14. januar.

Gard Sandaker-Nielsen
leder av Åpen folkekirke

Pin It

Pressemelding – Ny biskop i Stavanger

Pressemelding fra Åpen folkekirke 9. desember 2016

På Kirkerådets møte i Stavanger 7.-9. desember ble Ivar Braut (60) tilsatt som ny biskop i Stavanger bispedømme. Han overtar etter Erling J. Pettersen som har vært biskop i Stavanger siden 2009. Tilsettingen av ny biskop i Stavanger bispedømme skjedde på Kirkerådets møte i Stavanger. Et flertall på 8 av Kirkerådets medlemmer valgte å peke på Ivar Braut, 5 pekte på Torstein Lalim og 2 stemte på Helge S. Gaard.

Leder i Åpen folkekirke Gard Sandaker-Nielsen sier dette om utnevnelsen:

Jeg synes dette er overraskende og forstår at mange er skuffet over at Torstein Lalim ikke ble biskop i Stavanger. Jeg hadde i utgangspunktet ønsket meg en annen kandidat, men ser at Kirkerådet har gjort en annen vurdering. De sitter dessuten med hele beslutningsgrunnlaget de har lagt til grunn i vurderingen, inkludert intervjuene, noe jeg ikke gjør.

Flertallet av KR er ikke valgt inn fra Åpen folkekirkes lister ved kirkevalget og det har vært uenighet i rådet om hvem som vil være den beste biskopen for Stavanger. Alle representantene i rådet har gjort en selvstendig vurdering for hvem som bør bli biskop i Stavanger.

Jeg vil gratulerer Ivar Braut, som ny biskop i Stavanger.

Jeg er spesielt glad for at han så tydelig har sagt at det har vært feil å nekte prester å vie likekjønnede par og at det har vært feil å overkjøre mindretallet. Det er en viktig lærdom som gjør at han kan bli en god brobygger. Vi forventer derfor et godt og fruktbart samarbeid i tida som kommer.

Åpen folkekirke har sagt at vi skal ta et helhetlig ansvar i Den norske kirke. Kirkerådet har gjort en helhetlig vurdering, og flertallet mente at Ivar Braut var den beste kandidaten.

Pin It

Veien mot en ny ekteskapsliturgi i Den norske kirke

På kirkemøtet i april vedtok Kirkemøtet med et stort flertall at også likekjønnede par skal få gifte seg i Den norske kirke. Den nye liturgien vil bli vedtatt på Kirkemøtet i januar 2017 og skal kunne brukes av alle.

ENDELIG skal alle kunne komme til kirken med sin kjærlighet! Vår leder Gard Sandaker-Nielsen uttalte da vedtaket var et faktum:

«Dette er en stor dag for både folk og kirke. Endelig skal alle få lov til å feire kjærligheten sin og forplikte seg i kirken. Dette har vært en lang kamp for likebehandling som vi nå kommer i mål med. Jeg vil takke Åpen kirkegruppe og alle som har vist Den norske kirke hva dette dreier seg om. Endelig sier vi at kjærlighet er kjærlighet og kirkedørene åpnes for alle par, uavhengig av hva slags kjønn partnerene har.

Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått så stor støtte i Kirkemøtet for dette vedtaket. At vi nå anerkjenner hverandre selv om vi er uenige, betyr mye for fortsettelsen.

Uten at folk stemte på Åpen folkekirke ved kirkevalget, hadde vi ikke fått dette til. Så dette er en seier vi deler så ufattelig mange.»

I  måneden etter kirkemøtevedtaket har omkring 3000 meldt seg ut av Den norske kirke. Dette tallet er omtrent det samme som da Kirkemøtet i 2014 sa nei til likekjønnet ekteskap. Alle utmeldinger er trist.  Dette er en sak med dype følelser på begge sider og uavhengig av hvilket vedtak som ble fattet i april så ville noen melde seg ut. Åpen folkekirke vil likevel si tydelig at vi ønsker å arbeide for at det skal være rom for to syn i kirken.

Gard Sandaker-Nielsen har blant annet uttalt til avisen Dagen:

«Jeg forventer å bli trodd på at vi vil gi alle rom i kirken. Jeg mener de som står på at ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne tar feil. Jeg mener de har gjort feil ved å holde lesbiske, homofile og transpersoner ute. Likevel jobber jeg for at de som er uenige med Åpen folkekirke skal bli ivaretatt på en god måte, sier han og skryter av biskop Halvor Nordhaug, Ivar Braut og Harald Hegstad som alle står på det klassiske synet, men som stemte for likekjønnet vigsel. De er med å skape veien fremover.»

Her følger det kirkehistoriske vedtaket som fikk tilslutning av et bredt flertall på Kirkemøtet 11. april 2016:

1. Kirkemøtet erkjenner at spørsmålet om homofilt samliv og vigsel av likekjønnede par er en sak som Den norske kirke etter lange samtaler og flere utredninger ikke har lykkes å enes om.

2. Kirkemøtet viser til tidligere vedtak som understreker at uenighet i dette spørsmålet teologisk bedømt ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes. Begge syn på likekjønnet ekteskap kan derfor gis rom og komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger, undervisning og forkynnelse.

3. Et flertall i Kirkemøtet mener at det i tillegg til dagens liturgier for ekteskap og forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom kvinne og mann, må utarbeides tilsvarende liturgier som inkluderer likekjønnede par og som kan brukes overfor alle par.

4. Et mindretall i Kirkemøtet ønsker ikke kirkelig vigsel av likekjønnede par fordi det strider mot deres forståelse av ekteskapet. De av mindretallet som støtter dette vedtaket, tar likevel til etterretning Kirkemøtets sammensetning, og at slike liturgier derfor vil bli utarbeidet og implementert.

5. Kirkemøtet forutsetter at disse liturgiene innføres som ordinære liturgiske ordninger. De gjøres gjeldende i hele Den norske kirke slik at alle medlemmene kan inngå ekteskap i sin lokale kirke.

6. Kirkemøtet fastslår at prester har frihet til å velge om de vil foreta vigsel av likekjønnede par eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede. Andre kirkelig ansatte bør også ha en tilsvarende mulighet til ikke å medvirke ved den kirkelige handlingen.

Pin It

Åpen folkekirke støtter Gunleiksrud Raaum som Kirkerådsleder

 

Årets kirkemøte er det første kirkemøtet i denne fireårsperioden. På dette møtet skal Kirkerådet velges, Kirkerådet er Den norske kirkes øverste organ mellom Kirkemøtene. Det nyvalgte kirkerådet vil lede Den norske kirke i en svært viktig periode, virksomhetsoverdragelsen fra stat til kirke vil bli gjennomført 01.01.2017 og det nye Kirkerådet vil da blant annet bære mye av ansvaret for forvaltningen av 2 milliarder.

Kirkerådets leder er Den norske kirkes øverste valgte leder. Til dette vervet er det tre dyktige kandidater. Kristin Gunleiksrud Raaum, Anne Enger og Harald Hegstad. Raaum har vært nestleder i Kirkerådet i den forrige perioden og hun sto også som Åpen folkekirkes førstekandidat i Oslo bispedømme. Åpen folkekirke har Raaum som vår lederkandidat.

«Kristin G Raaum er den rette til å lede Kirkerådet Den norske kirke de neste årene. Hun er dyktig, strategisk, og har evnen til å engasjere mennesker rundt seg. Hun har en bred erfaringsbakgrunn og kjenner folkekirken godt gjennom arbeidet i Kirkerådet de siste 6 årene.» sier leder i Åpen folkekirke Gard Realf Sandaker-Nielsen

Her kan du lese hennes valgtale til Kirkemøtet fredag ettermiddag:
”Jeg stiller til ledervalg i en av de mest krevende fasene i Kirkerådets historie. Store endringer vil finne sted – og likevel er det et heldigvis et mål at endringene ikke skal føre til at kirken blir en annen. Den skal «forblive Norges folkekirke» for å si det med Grunnlovens § 16. Dette krever en kirkeledelse som er seg bevisst at dette målet aldri må slippes av syne. Det må være testspørsmålet som alltid må stilles: om endringene styrker eller svekker kirken som en bred, bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke.

Om under åtte måneder vil kirken få ansvaret for MINST 2 milliarder statlige kroner og arbeidsgiveransvaret for 1600 prester og sentralt kirkelig ansatte. Dette vil si at vi må ha et kirkeråd og ikke minst en leder som er operativ fra dag 1. Det er jeg. Jeg kjenner saksfeltene og problemstillingene godt. Jeg har strevet og svettet og argumentert meg gjennom disse sakene i eks år i Kirkerådet, fire år som nestleder og de siste par årene i kirkens arbeidsgiverutvalg. Det gjør at jeg også er kjent med kompleksiteten i dem og at det er mange – til dels motstridende hensyn – som skal ivaretas. Det ligger et stort ansvar i å sørge for at kirken også er en god, enhetlig, trygg og attraktiv arbeidsplass for kirkelige ansatte.

Men også i denne fasen – ja jeg vil vel si SÆRLIG i denne fasen – skal kirken være kirke. Det skal forkynnes, drives trosopplæring og diakoni, det skal døpes, vies og begraves, det skal spilles musikk og kirken skal være en aktiv aktør i lokalsamfunnet. Jeg tror det derfor er en fordel – hvis jeg skulle bli leder – at jeg kjenner bredden i kirkens fagområder godt. Jeg har sittet i styret i en diakonal institusjon, jeg har hatt verv i min lokale menighet i veldig mange år. Jeg jobber til daglig med kunst og kultur i kirken, og ser betydningen av kunsten som et språk for troen og som et naturlig språk for folkekirken. Jeg har erfart at kirken trenger kunsten og kunsten trenger kirken. Jeg har jobbet med kirke-skolesamarbeid og har laget en serie på seks bøker om temaet. Ikke minst har jeg vært engasjert i trosopplæringen. Og jeg kan nesten ikke understreke betydningen av trosopplæringen sterkt nok: for kristen tro, for kirken, for barn og unge. Trosopplæring er et stort folkekirkeprosjekt og et folkeopplysningsprosjekt. Jeg er særlig opptatt av trosopplæringens innhold, og dette vil jeg komme til å være også hvis jeg blir leder. Jeg brenner for eksempel veldig for bibelfortellinger, og har hatt gleden av å skrive bok for ungdom med bibelfortellinger.

På dette kirkemøtet skal vi fatte vedtak om vigselsliturgi. Dette markerer en historisk milepæl for kirken og for de av oss med LHBT-identitet. Men et vedtak betyr ikke at vi er ferdig med spørsmålet. Rundt om i landet sitter det LHBT-ere med sår og arr etter måten de er blitt behandlet på i kirken. De er blitt påført skam og uro, og for mange er gudsbildet gått i knas, og de har forlatt kirken. Dette bærer de med seg, og derfor bærer vi som kirke dette med oss. Det vil fortsatt være behov for forsonings- og helingsprosesser, og kirken vil trenge å utvikle sin «rosa kompetanse».

Så vet vi at for noen vil et vedtak om vigsel for likekjønnede par på årets kirkemøte være vondt og vanskelig, fordi det går på tvers av deres dype overbevisning. Kirken har mange ganger stått i uenighet og strid. Dette er ikke noe nytt. Men igjen skal vi testes på om vi kan holde sammen som kirke. Og hvilken leder vil jeg være i dette? Jeg vil selvsagt ha mitt ståsted. Men jeg vil – nå som tidligere – arbeide for et det skal være rom for uenighet og meningsbrytning ii kirken. Dette vil prege meg også som leder i kirkerådsmøtene. Jeg vil legge stor vekt på å lytte og bygge broer. Jeg er grunnleggende opptatt av at kirken må få en bedre uenighetskultur. At vi skal ha en redelig omtale av hverandres syn. Vi skal leve sammen som kirke, og vi trenger hverandre – midt i uenigheten. Vi er ikke kirke om vi går ut av fellesskapet. Tvert om: uenighet i kirken driver teologien og kirken fremover. Vi trenger hverandre fordi vi har ulike livserfaringer. Og i disse møtene skapes teologi.

I mitt daglige arbeid er jeg generalsekretær for en organisasjon som har en klar forpliktelse på å skape møteplasser der meninger brytes og tro kan møtes. Denne forpliktelsen vil jeg bære med meg inn i et eventuelt kirkerådslederverv. Jeg har en grunnfestet respekt for andres tro og meninger. Denne forsterkes gjennom det økumeniske arbeidet jeg står i gjennom Kirkeakademiene, som er en økumenisk organisasjon og som arbeider med religionsdialog. Så det er kanskje ikke så overaskende at jeg er glad for at vi skal behandle saken om dialogteologi saken på årets kirkemøte. Som kirke trenger vi nå å styrke vår kompetanse med dialog, både internt i kirken, overfor alle kirkens medlemmer og overfor mennesker med ulik tro og livssyn.

Kirken står i overfor store endringer. Jeg vil – om jeg blir leder – være opptatt at det som gjør at vi fortsatt er en bred folkekirke. Jeg vil arbeide for en synlig og relevant kirke i det offentlige som. Jeg vil videreføre arbeidet med demokrati og valgordninger. Jeg vil være opptatt av rekruttering til kirkelige stillinger. Jeg vil sørge for at det satses videre med kirkelige handlinger. Jeg vil arbeide hardt for en god og forutsigbar kirkelig økonomi. Økonomi er helt avgjørende for en bred folkekirke også i fremtiden.

Kort sagt: utfordringene er mange og store. Og jeg er klar til å ta fatt på dem. ”

 

Ledervalget finner sted på mandag formiddag, du kan lese mer om Kristin Gunleiksrud Raaum her: https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkemotet/2016/saksdokumentene/km_02_7_1_16_valg_leder_kirkeraadet.pdf

Pin It

Kirkemøtet har startet!

Kirkemøtet 2016 startet onsdag 6. april i Trondheim, Kirkemøtet holdes på Scandic Nidelven i Trondheim i perioden 6-12 april. Ved Kirkevalget høsten 2015 fikk Åpen folkekirke inn mange representanter – de er nå klar til å følge opp målsetningene i programmet og plattformen vi gikk til valg på.

På Kirkemøtet 2016 ligger det an til at det blir flertall for at det utarbeides en vigselsliturgi som åpner for at likekjønnede par også kan gifte seg i Den norske kirke. Årsmøtet i Åpen folkekirke sa følgende om vigselssaken: «Åpen folkekirke vil gå inn for at det i tillegg til dagens vigselsliturgi utarbeides en ny liturgi som åpner for likekjønnet vigsel og som kan brukes av alle. Åpen folkekirke anerkjenner en kirkelig vigslers rett til å nekte å foreta vigsel dersom brudefolkene er av samme kjønn cf. Ekteskapsloven §13.»

Kirkemøtet skal også ta viktige valg knyttet til Den norske kirkes framtid etter skillet mellom stat og kirke. 01.01.2017 vil det gjennomføres virksomhetsoverdragelse fra stat til kirke. Dette innebærer blant annet økonomiansvar for over 2 milliarder kroner og overføring av arbeidsgiveransvaret for omlag 1300 prester.

 

I sosiale media kan debattene på Kirkemøtet følges under emneknagg #kirkemøtet og #åpenfolkekirke.

Kontakt: 

Åpen folkekirkes Leder Gard Sandaker-Nielsen er medlem av Kirkemøtet og er med i saksbehanlingen, han kan kontaktes på tlf. 951 57 471, nestleder Marianne H. Brekken er tilstede på Kirkemøtet og følger mange av debattene fra tilhørerbenken. Hun kan kontaktes på tlf. 416 20 552.

Under generaldebatten på Kirkemøtet holdt leder i Åpen folkekirke Gard Sandaker-Nielsen følgende innlegget:

«Kjære dirigenter, statsråd, stortingsrepresentanter. Kjære kirkemøte!

Dette er et historisk kirkemøtet. Jeg imponerer kanskje ikke som profet når jeg sier at jeg tror vi kommer til å vedta at vi skal få en ny liturgi som sikrer at alle skal kunne gifte seg i kirken, uavhengig av hvilket kjønn kjæresten måtte ha. Men det tror og håper jeg.

Det er også historisk for (om Stortinget vil) er det siste året statsråden og departementet er sjefen. Heretter er det vi som kirkemøtet som skal overta ansvaret. Jeg vil takke den avtroppende kirkesjefen for en god lovproposisjon. Det er viktig at Kirkemøtet gir Stortinget signaler om hva vi tenker er best. Derfor oppfordrer jeg alle komiteene, og særlig C og D, om vurdere om det er noe vi som kirkemøte bør signalisere til Stortinget i sluttbehandlingen av saken. Det gjelder kanskje spesielt på økonomi og finansieringen av Den norske kirke.

For nå er det endelig vi som skal styre og ha arbeidsgiveransvaret. Folkens, det er ikke et lite ansvar vi kjempet om i valget i høst.

Og mange jublet virkelig og gledet seg over resultatet i kirkevalget og medlemmenes tydelige dom. Samtidig vet jeg at det flere er bekymret for utviklingen og hva som nå skal skje. Til dere som er uenige med meg og Åpen folkekirke vil jeg si:

Vi mener alvor når vi sier at vi vil åpne opp kirken og at vi vil mangfold. Vi skal ikke gjøre kirken smalere og presse folk ut om noen tror det. Vi vil gi rom for uenighet, både i mening og i praksis.
Jeg håper og tror vi skal klare denne øvelsen i uenighet. Biskopene har gitt oss et godt forbilde på hvordan vi kan forholde oss til hverandre. For om vi er enige eller uenige, er vi bundet sammen av Guds kjærlighet. Det er det det vil si å være kirke.»

Pin It