Veien mot en ny ekteskapsliturgi i Den norske kirke

På kirkemøtet i april vedtok Kirkemøtet med et stort flertall at også likekjønnede par skal få gifte seg i Den norske kirke. Den nye liturgien vil bli vedtatt på Kirkemøtet i januar 2017 og skal kunne brukes av alle.

ENDELIG skal alle kunne komme til kirken med sin kjærlighet! Vår leder Gard Sandaker-Nielsen uttalte da vedtaket var et faktum:

«Dette er en stor dag for både folk og kirke. Endelig skal alle få lov til å feire kjærligheten sin og forplikte seg i kirken. Dette har vært en lang kamp for likebehandling som vi nå kommer i mål med. Jeg vil takke Åpen kirkegruppe og alle som har vist Den norske kirke hva dette dreier seg om. Endelig sier vi at kjærlighet er kjærlighet og kirkedørene åpnes for alle par, uavhengig av hva slags kjønn partnerene har.

Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått så stor støtte i Kirkemøtet for dette vedtaket. At vi nå anerkjenner hverandre selv om vi er uenige, betyr mye for fortsettelsen.

Uten at folk stemte på Åpen folkekirke ved kirkevalget, hadde vi ikke fått dette til. Så dette er en seier vi deler så ufattelig mange.»

I  måneden etter kirkemøtevedtaket har omkring 3000 meldt seg ut av Den norske kirke. Dette tallet er omtrent det samme som da Kirkemøtet i 2014 sa nei til likekjønnet ekteskap. Alle utmeldinger er trist.  Dette er en sak med dype følelser på begge sider og uavhengig av hvilket vedtak som ble fattet i april så ville noen melde seg ut. Åpen folkekirke vil likevel si tydelig at vi ønsker å arbeide for at det skal være rom for to syn i kirken.

Gard Sandaker-Nielsen har blant annet uttalt til avisen Dagen:

«Jeg forventer å bli trodd på at vi vil gi alle rom i kirken. Jeg mener de som står på at ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne tar feil. Jeg mener de har gjort feil ved å holde lesbiske, homofile og transpersoner ute. Likevel jobber jeg for at de som er uenige med Åpen folkekirke skal bli ivaretatt på en god måte, sier han og skryter av biskop Halvor Nordhaug, Ivar Braut og Harald Hegstad som alle står på det klassiske synet, men som stemte for likekjønnet vigsel. De er med å skape veien fremover.»

Her følger det kirkehistoriske vedtaket som fikk tilslutning av et bredt flertall på Kirkemøtet 11. april 2016:

1. Kirkemøtet erkjenner at spørsmålet om homofilt samliv og vigsel av likekjønnede par er en sak som Den norske kirke etter lange samtaler og flere utredninger ikke har lykkes å enes om.

2. Kirkemøtet viser til tidligere vedtak som understreker at uenighet i dette spørsmålet teologisk bedømt ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes. Begge syn på likekjønnet ekteskap kan derfor gis rom og komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger, undervisning og forkynnelse.

3. Et flertall i Kirkemøtet mener at det i tillegg til dagens liturgier for ekteskap og forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom kvinne og mann, må utarbeides tilsvarende liturgier som inkluderer likekjønnede par og som kan brukes overfor alle par.

4. Et mindretall i Kirkemøtet ønsker ikke kirkelig vigsel av likekjønnede par fordi det strider mot deres forståelse av ekteskapet. De av mindretallet som støtter dette vedtaket, tar likevel til etterretning Kirkemøtets sammensetning, og at slike liturgier derfor vil bli utarbeidet og implementert.

5. Kirkemøtet forutsetter at disse liturgiene innføres som ordinære liturgiske ordninger. De gjøres gjeldende i hele Den norske kirke slik at alle medlemmene kan inngå ekteskap i sin lokale kirke.

6. Kirkemøtet fastslår at prester har frihet til å velge om de vil foreta vigsel av likekjønnede par eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede. Andre kirkelig ansatte bør også ha en tilsvarende mulighet til ikke å medvirke ved den kirkelige handlingen.

Pin It