Vedtekter Åpen Folkekirke

VEDTEKTER ÅPEN FOLKEKIRKE

1. Formål

Åpen folkekirke er en landsomfattende organisasjon som arbeider for at Den norske kirke. skal være en åpen, inkluderende, landsdekkende og demokratisk folkekirke som motarbeider diskriminering. Åpen folkekirke søker representasjon i landets bispedømmeråd og i Kirkemøtet. Åpen folkekirke er organisert som en forening.

2. Medlemskap

Alle som støtter foreningens formål kan være medlem av Åpen folkekirke. Medlemskontingent fastsettes på årsmøtet etter forslag fra styret.

3. Årsmøtet

Årsmøtet er Åpen folkekirkes høyeste organ. Det holdes innen utgangen av mars måned. Årsmøtet kan avholdes som virtuelt møte over én uke på Internett. Årsmøtet består av organisasjonens medlemmer. Medlemskap som er tegnet minst 1 måned før årsmøtet gir stemmerett. Det innkalles til årsmøte med minst 2 måneders varsel. Saksdokumenter sendes 14 dager før møte avholdes.

Årsmøtet velger leder for to år, styre og revisor samt valgkomité for kommende årsmøte.

Årsmøtet fastsetter plattform, behandler styrets årsberetning og revidert regnskap, og tar ellers avgjørelse i de saker som styret forelegger.

Saker som medlemmene ønsker å fremme for årsmøtet må være styret i hende senest 1 måned før årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1⁄4 av medlemmene krever det.

4. Styret

Styret består av leder og 6 styremedlemmer med 2 vararepresentanter. I innstillinger til styreverv, arbeidsgrupper og andre tillitsverv skal betydning for mangfoldet veie tungt.

Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer. Styret velges for 2 år. 3 medlemmer og 1 vararepresentant utgår hvert år, første gang ved loddtrekning. Alle kan gjenvelges.

Styret er beslutningsdyktige når minst 4 medlemmer/lovlig innkalte vararepresentanter er til stede. Ved stemmelikhet gjør leders stemme utslaget.

5. Styrets oppgaver

Styret forestår den løpende ledelse av organisasjonen mellom årsmøtene. Dette inkluderer:

Styret følger opp organisasjonens plattform og legger til rette for at Åpen folkekirke kan ha representasjon og innflytelse i landets bispedømmeråd og i Kirkemøtet Styret inspirerer til og holder kontakt med arbeidsgruppene i de enkelte bispedømmer. Styret legger frem årsmelding og regnskap til årsmøtet, samt forslag til justeringer i gjeldende plattform, innen de til enhver tid gjeldende frister.

6. Regionlag

Åpen folkekirkes regionlag sammenfaller med Den norske kirkes bispedømmer. Hvert regionlag består av alle medlemmer i Åpen folkekirke i det enkelte bispedømmet. Regionlaget velger et styre som består av minst tre medlemmer. Åpen Folkekirkes delegater i bispedømmerådet har møte- og talerett i regionslagets styre. Styret konstituerer seg selv. Styret er ansvarlig for å innkalle til årsmøter med minst to ukers varsel. Årsmøtet kan avholdes digitalt og alle medlemmer av Åpen folkekirke i det aktuelle bispedømmet har stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet i et regionlag fungerer også som nominasjonsmøte før Kirkevalget. Innkalling til nominasjonsmøte følger reglene for innkalling til årsmøtet. Regionlag bør, men må ikke, ha regionale vedtekter som nærmere regulerer arbeidet i samsvar med Åpen folkekirkes vedtekter. Vedtektene skal vedtas av årsmøtet i regionlaget og godkjennes av styret i Åpen folkekirke. Regionlag kan jobbe fritt innenfor Åpen folkekirkes plattform og valgprogram.

7. Endring og ikrafttredelse

Endring av Åpen folkekirkes vedtekter kan bare skje i ordinært årsmøte. Endringsforslag må være medlemmene i hende 2 uker før møtet avholdes. Endring av vedtektene kan bare skje med 2/3 flertall av de tilstedeværende medlemmer.

8. Oppløsning

Oppløsning av foreningen Åpen folkekirke kan bare skje på lovlig innkalt årsmøte. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall. Årsmøtet fastsetter hvordan foreningens midler skal anvendes.

Revidert 14. januar 2017

Pin It