Kirkedemokratiet i fare

sturla2Åpen folkekirke reagerer på Kirkerådets tilsidesettelse av eget valgreglement.

– Med sin oppsiktsvekkende beslutning i går sås det oppriktig tvil om Kirkerådets vilje og evne til å følge egne regler, opptre upartisk og gjennomføre et ryddig demokratisk valg.

Det sier Åpen folkekirkes leder Sturla J. Stålsett etter at Kirkerådets AU med Kirkerådets leder i spissen i går 25. juni med 2 mot 1 stemmer overkjørte saksutredningen og innstillingen i to instanser og godtok navneskifte for nominasjonskomiteenes lister i Borg og Hamar bispedømmer til Kirkevalget 2015.

– Vi ser dette som en ren politisk beslutning som i sin konsekvens er til støtte for nominasjonskomiteens lister i Borg og Hamar. Flertallet i arbeidsutvalget til Kirkerådet har valgt å gjøre klageinstansen til et politisk organ, og dermed har de også satt seg utenfor sitt eget regelverk og påkrevde nøytralitet, sier leder Stålsett. — Dette er alvorlig, og viser med tydelighet at det er viktig å fortsette vårt målrettede arbeid for å styrke demokratiet i Den norske kirke.

Åpen folkekirke i Borg og Hamar hadde klaget på vedtakene fattet av valgrådene i de to bispedømmene om å tillate navneskifte for nominasjonskomiteens liste.

Hovedinnvendingen fra Åpen folkekirke har vært at et navnebytte vil være et klart brudd med valgreglene vedtatt av Kirkemøtet i 2014. Dette var da også den helt utvetydige administrative innstillingen til møtet i Kirkerådets arbeidsutvalg 25. juni.

I innstillingen konkluderes det slik:

”Valgrådet i Hamar bispedømme / Valgrådet i Borg bispedømme har gått ut over sin kompetanse ved å godkjenne endringer på nominasjonskomiteens kandidatliste etter at kandidatlisten var kunngjort og ved å godkjenne at listen kan ha et tilleggsnavn uten å ha hjemmel i valgreglene for en slik godkjenning.

Vedtak gjort av Valgrådet i Hamar bispedømme 16. juni oppheves som ugyldig / Vedtak gjort av Valgrådet i Borg bispedømme 15. juni oppheves som ugyldig”.

-Den grundige utredningen som er gjort er i tråd med argumentene fra Åpen folkekirke. Vi er opptatt av å følge valgreglene. De har vært underlagt en omfattende behandling i Kirkemøtene både i 2013 og 2014. Før det var det også grundige evalueringer av de kritiserte Kirkevalgene i 2009 og 2011, understreker Stålsett.

Det er klare utfordringer til likebehandling knyttet til gjeldende valgordning. Allerede i 2013 var man imidlertid fullt klar over dette. Kirkemøtet aksepterte den gang gjennom sitt vedtak at man kunne leve med dette:

”Komiteen ser at denne modellen kan gi asymmetriske forholdstallsvalg, da nominasjonskomiteens liste vil ha et annet utgangspunkt enn de andre listene. Komiteen anser ikke dette som noe stort problem, og viser til at denne ordningen fungerer ved menighetsrådsvalg.” (Protokoll fra Kirkemøtet 2013, s. 74)

– Åpen folkekirke er opptatt av at kirkens demokrati skal fungere. Da er det et minimum at vi følger våre egne valgregler, sier Sturla Stålsett, og avslutter:

– Med gårsdagens vedtak har Kirkerådets arbeidsutvalg valgt å sette seg utenfor eget regelverk og en omfattende behandling over to Kirkemøter. Vi mener dette viser en grunnleggende motvilje mot å åpne kirken for et vanlig demokrati og frykter at denne beslutningen setter troverdigheten til Kirkevalget 2015 i fare.

For ytterligere kommentarer, kontakt:

Sturla J. Stålsett (leder)
98600461
Karin-Elin Berg (Borg)
92020851
Sevat Lappegard (Hamar)
95876132

Pin It