Demokrati i en åpen folkekirke

Vi vil arbeide for at et knapt flertall ikke undergraver et stort mindretall gang på gang.

Styres kirken inn i et smalere spor? Blir det mindre plass for mangfoldet? Vil kvinner og homofile og lesbiske igjen – eller fortsatt – bli skjøvet ut i kirkens randsoner, eller støtt helt ut, av en kirkeledelse med større makt og mindre blikk for helheten i kirken?

Dette er Åpen folkekirkes bekymring. Derfor mobiliserer vi. Å uttrykke uenighet med demokratisk fattede beslutninger er en måte å delta demokratisk på.

Morten Dahle Stærk og Jan Halvor Harsem oppfordrer Åpen folkekirke til det som alt er vårt hovedanliggende: Å påvirke Den norske kirke gjennom de demokratiske kanalene (Vårt Land 1. oktober).

Mobilisering. Åpen folkekirke arbeider med en bred mobilisering frem mot Kirkevalget i 2015, vi organiserer oss nå i alle bispedømmene og arbeider for å få en ny sammensetning av Kirkemøtet og i kirkens lederskap. Dette var konklusjonen på vår pressemelding som ble sendt ut etter utnevnelsen av Olav Øygard som biskop i Nord-Hålogaland.

Stærk og Harsem hevder i sitt innlegg at flere i styret til Åpen folkekirke vil undergrave det kirkelige demokratiet. Det er feil. Å kritisere utfallet av demokratiske prosesser, og eventuelt fremme forslag for å endre disse prosessene, er jo nettopp en måte delta demokratisk på.

Smertelig. Åpen Folkekirke er selvsagt smertelig klar over at det i dag ikke er flertall i Kirkemøtet for kirkelig vigsel av likekjønnede par. Vårt budskap etter Kirkemøtets avstemning om saken var: Bli i kirken og si din mening ved Kirkevalget i 2015!

Stærk og Harsem ser på sin side ikke ut til å ville godta det avstemningsresultatet faktisk viste, nemlig at Kirkemøtets flertall heller ikke gikk inn for å bekrefte ekteskapet som en ordning bare for heterofile par. Det betyr jo bare at Den norske kirke sitt demokrati ikke er ferdig med denne saken. Og derfor mobiliserer Åpen folkekirke folk til å stille til valg og til å stemme ved kirkevalget i 2015.

Helhetlig. Åpen Folkekirke ønsker at kirken skal styres på en inkluderende måte, hvor man ser de helhetlige behovene. Da mener vi at kjønn, teologisk profil, bakgrunn og utdanningskompetanse er anliggender som må vektlegges.

Vi ønsker at Den norske kirke 
skal respektere ulike teologiske standpunkter, og vi vil arbeide for at knapt flertall ikke undergraver et stort mindretall gang på gang. Uavhengig av hvem som måtte være i flertall. For selv om det er demokratiets rett, mener vi det er uheldig og skadelig for det kirkelige fellesskapet at avgjørelser gjentatte ganger skjer med knapt flertall i en bestemt retning.

Ikke enig. Dette hensynet til balanse og helhet i kirkens samlede ledelse gjør at vi heller ikke er enig i Per Kristian Aschims forslag om at biskoper utnevnes direkte av bispedømmerådet (Vårt Land 2. oktober).

Lokale ønsker og behov må tillegges betydelig vekt, men bør ikke være utslagsgivende alene i en kirke som er for hele folket – for all slags folk over hele landet.

Skrevet sammen med Marianne H. brekken, nestleder i Åpen folkekirke

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 6.10.2014.

Pin It